Договір оферти

Цей документ є відкритою пропозицією (Офертою) Фізичної особи-підприємця Чашника Дмитра Вікторовича (надалі – Виконавець) щодо укладення Договору про надання послуг з доступу до сервісу інтерактивної звітності з 1С на викладених у цій Оферті умовах.

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Замовником (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).
Належним акцептом цієї Оферти вважається здійснення Замовником сукупності всіх нижчеперелічених дій:

  • 1) реєстрація на сайті https://1c.bi.net.ua
  • 2) оплата послуг Виконавця.

Здійснюючи акцепт цієї Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти. Цей Договір має юридичну силу договору, підписаного Сторонами.

ТЕРМІНИ В ДОГОВОРІ

Сервіс – програмний комплекс для підготовки інтерактивної звітності з 1С. Частинами Сервісу є:

  • 1) сайт Виконавця в мережі Інтернет, що знаходиться за адресою https://1c.bi.net.ua,
  • 2) особистий кабінет Замовника в сервісі, що знаходиться за адресою https://app.powerbi.com
  • 3) інші можливості, докладний опис яких представлено на сайті Виконавця для обраного Замовником пакету Послуг.

Розрахунковий період – це певний проміжок часу, протягом якого здійснюється надання доступу до Сервісу Виконавця (надання Послуг).
Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, визначаються відповідно до норм чинного законодавства України.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати послуги з надання доступу до Сервісу (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги Виконавця.
1.2. Дата підключення узгоджується Сторонами і вказується в особистому кабінеті Замовника.
1.3. Замовник самостійно вибирає пакет Послуг і розрахунковий період. Інформація про перелік Послуг у пакетах та про тарифи розміщена на сайті Виконавця за адресою: https://1c.bi.net.ua.
Інформація про обрані Замовником тариф і розрахунковий період відображається в особистому кабінеті.
1.4. Приймаючи умови цієї Оферти Замовник підтверджує, що повністю ознайомився з функціональними можливостями Сервісу.
1.5.  Виконавець має право відмовити в укладенні договору на підставі оферти при відсутності технічної можливості надання Послуг або за інших умов.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:
2.1.1. Надати Послуги відповідно до умов цього Договору.
2.1.2. Забезпечити Замовника всіма заявленими функціональними можливостями, описаними на сайті https://1c.bi.net.ua.
2.1.3. Робити усе залежне від Виконавця задля збереження цілісності та приватності наданих Замовником даних.
2.2. Замовник зобов’язаний:
2.2.1. Не передавати права за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди Виконавця.
2.2.2. Здійснити оплату Послуг у строки та відповідно до умов цього Договору.
2.2.3. Повідомляти Виконавцю відомості (в тому числі, персональні дані), необхідні Виконавцю для надання Замовнику Послуг і виконання інших своїх зобов’язань, встановлених Договором та чинним законодавством України.
2.2.4. Самостійно стежити за всіма і будь-якими оновленнями інформації, що розміщується на сайті Виконавця, в тому числі, самостійно стежити за змінами умов надання Послуг, змінами цієї Оферти та Договору і будь-яких інших матеріалів, які прямо або побічно пов’язані з наданням Послуг або впливають на них. Замовник позбавляється права посилатися на відсутність поінформованості про зазначені зміни, якщо такі зміни розміщені на сайті Виконавця.

2.3. Замовник має право:
2.3.1. Отримувати замовлені Послуги за умови їх попередньої оплати.
2.4. Виконавець має право:
2.4.1. Відмовляти в наданні Послуг, якщо Замовник не здійснив їх попередню оплату або за відсутності технічної можливості для надання Послуг.
2.4.2. Здійснювати списання регулярного платежу з банківського рахунку Замовника згідно обраного тарифного плану.
2.4.3. Самостійно обирати форму надання Послуг з урахуванням умов надання Послуг, обраних Замовником.
2.4.4. В будь-який час повністю або частково змінювати опис Послуг, без попереднього повідомлення Замовника. Такі зміни та доповнення набувають чинності негайно після відповідного повідомлення, яке може бути направлено Замовнику в будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись, розміщенням відповідного повідомлення на сайті Виконавця, та/ або направленням повідомлення про зазначений факт на електронну адресу Замовника.
2.4.5. Надавати індивідуальні знижки Замовнику.

 

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ

3.1. Ціна Послуг за цим Договором визначається відповідно до обраного Замовником тарифу (тарифного плану). Факт одноразової оплати Замовником Послуг підтверджує його згоду з обраним тарифом та умовами Договору.
Загальна ціна Договору складається із ціни Послуг, що  були оплачені Замовником протягом сроку дії Договору.
3.2. Оплата Замовником проводиться щомісячно та може бути здійснена такими способами:

  • – безготівковим переказом коштів на розрахунковий рахунок Виконавця;
  • – онлайн-оплата шляхом виставлення інвойсу на e-mail через LiqPay

3.3. Зобов’язання по оплаті вважається виконаним Замовником з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. У випадку невдоволення Замовником якістю наданих послуг – сплачені кошти не повертаються.
3.4. Замовник розуміє і погоджується, що вартість Послуг Виконавця не включає в себе оплату послуг третіх осіб (платіжних агентів, таких як банки, оператори стільникового зв’язку, оператори зв’язку і т.д.). Вартість послуг третіх осіб оплачується Замовником самостійно.
3.5. Приймання-передача наданих Послуг за цим Договором здійснюється шляхом підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг, далі – Акт. Сторони домовилися, що звітним періодом за цим Договором буде вважатися кожен календарний місяць протягом строку надання Послуг за Договором.
3.6. Щомісяця Виконавець формує Акт у відповідності з об’ємом наданих Послуг за звітний період та направляє його Виконавцю. Замовник, протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту отримання Акту, підписує його та 1 (один) примірник повертає Виконавцю або у цей самий строк надає мотивовану відмову від його підписання.
3.7. У разі невиконання Замовником умов п.3.6. цього Договору, Сторони визнають такий Акт підписаним, а Послуги – наданими в повному обсязі, відповідно до умов цього Договору та відповідного Додатку до нього.
3.8. Сторони домовилися, що рахунки, акти, видаткові та податкові накладні за Послуги, отримані за цим Договором, будуть надані виключно в електронному вигляді, за допомогою програмного забезпечення, складені згідно з чинним законодавством про електронні документи, електронний документообіг і кваліфікований електронний підпис, із заповненням усіх обов’язкових реквізитів і накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи і печатки.
3.9. Сторони зобов’язані інформувати одна одну про неможливість обміну документами в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи і печатки. У цьому випадку Сторони проводять обмін документами на паперовому носії з підписанням власноручним підписом.

4. ГАРАНТІЇ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. За порушення умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України і даним Договором.
4.2. Виконавець несе повну відповідальність за якість Послуг, як наданих особисто, так і  третіми особами (субпідрядниками).
4.3. У випадку порушення строків оплати Замовник виплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент виникнення заборгованості, від суми заборгованості за кожен день такого прострочення.
4.4. Штрафні санкції за прострочення виконання зобов’язання, що випливають з умов даного Договору, нараховуються за весь період прострочення.
4.5. У разі розкриття (поширення, розголошення, неправомірного використання) Конфіденційної інформації будь-яким способом в порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність у вигляді виплати прямих документально підтверджених збитків Стороні, чия конфіденційна інформація була розкрита.
4.6. Сервіс є результатом інтелектуальної діяльності Виконавця і захищається чинним законодавством України. В разі порушення Виконавцем прав інтелектуальної власності Замовника, інших прав Замовника або гарантій, наданих Виконавцем Замовнику в рамках цього Договору, Виконавець зобов’язаний відшкодувати Замовнику в повному обсязі всі збитки, завдані таким порушенням.
4.7. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
4.8. Замовник самостійно відповідає за придбання, встановлення та експлуатацію необхідного для надання послуг обладнання, а також бере на себе всі пов’язані з цим витрати.
4.9. Замовник несе відповідальність за повноту і достовірність відомостей (в тому числі персональних даних), наданих Виконавцю при замовленні Послуг. Замовник самостійно і в повному обсязі несе всі ризики, пов’язані з відсутністю у Виконавця актуальних відомостей (в тому числі персональних даних).
4.10. Замовник погоджується з тим, що Сервіс надається зі стандартними для всіх замовників функціями. Виконавець не надає ніяких гарантій, що Сервіс буде відповідати вимогам,  очікуванням, цілям і завданням Замовника.
4.11. Замовник погоджується з тим, що для роботи з Сервісом Замовнику необхідно використовувати програмне забезпечення (веб-браузери, операційні системи та інше) і обладнання (персональні комп’ютери, мережеве обладнання та інше),  вироблене і надане третіми особами, і Виконавець не несе відповідальність за якість їх роботи.
4.12. Усі спори, що виникають між Сторонами у ході виконання даного Договору та пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів.
4.13. У разі неможливості вирішення суперечностей, що виникли у зв’язку із даним Договором, шляхом переговорів, спори підлягають остаточному врегулюванню господарським судом, згідно законодавства України.

 

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному законодавством порядку.
5.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміють дію непереборних сил, що виникли незалежно від волі і бажання Сторін, появу яких Сторони не могли передбачити і яким не могли запобігти, та які включають, не обмежуючись цим, наступне: пожежі, повені, землетруси, зсуви, інші стихійні лиха та сезонні природні явища, зокрема, закриття шляхів, проток, перевалів, портів, а також війна, військові дії, блокади, страйки, ембарго та інші явища і дії, що роблять неможливим або суттєво заважають виконанню умов даного Договору Сторонами.
5.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) днів з дня настання таких обставин, повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання даного Договору.
5.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню даного Договору, то його виконання зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
5.5. Підтвердженням наявності форс-мажорних обставин є відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

6.1. Цей Договір діє з дати його укладення, якою вважається дата акцепту його Замовником. Строк дії Договору залежить від сплаченого Замовником розрахункового періоду і тарифу.
6.2. Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, яке мало місце в період його дії.
6.3. Дострокове розірвання цього Договору може мати місце лише за згодою Сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України та умовами цього Договору.
6.4.  У разі дострокового припинення надання Послуг при розірванні Договору невитрачена частина платежу Замовнику не повертається, будучи відшкодуванням витрат Виконавця на надання Послуг Замовнику.

 

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН

7.1. Кожна Сторона (надалі – Отримувач інформації) погоджується протягом строку дії даного Договору, а також після припинення його строку дії або його розірвання, не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману від іншої Сторони або будь-якої із пов’язаних компаній іншої Сторони (надалі – Розкриваюча сторона) у відповідності з даним Договором та використовувати таку конфіденційну інформацію виключно для цілей даного Договору.
7.2. Конфіденційна інформація підлягає розкриттю виключно керівникам чи працівникам Сторони – Отримувача інформації, які надають/отримують послуги, при цьому, до моменту такого розкриття Отримувач інформації гарантує, що з кожним із залучених керівників чи працівників укладено угоду про конфіденційність і що їх попередньо повідомлено про зобов’язання нерозголошення конфіденційної інформації Отримувачем інформації перед Розкриваючою стороною.
7.3. Вимоги даного розділу Договору зберігають свою чинність протягом 5 (п’ять) років після припинення дії даного Договору або його розірвання.
7.4. До конфіденційної інформації в цьому Договорі належать відомості професійного, ділового, виробничого, фінансового, комерційного та іншого характеру, дані методів, технік та процедур, яких дотримується Замовник у своїй організаційній політиці та політиці ціноутворення, бізнес-планах та стратегіях, ноу-хау, співпраці з іншими контрагентами, розробці продуктів та послуг, планів розвитку, які знаходяться у її розпорядженні, а також будь-яка особиста інформація, яка стосується співробітників, клієнтів, фізичних або юридичних осіб та агентств будь-якого виду, бізнес-діяльності та працівників Замовника, а також будь-яка інформація, яка передана Замовником до підписання або під час дії цього Договору, будь-яким способом Виконавцю незалежно від того чи повідомив про її конфіденційність Замовник під час її передачі чи ні.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
8.2. Шляхом укладення цього Договору Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. № 2297-VI. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.
8.3. Замовник акцептом цієї Оферти засвідчує, що він є повідомленим про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права володільця персональних даних та третіх осіб, яким передаються зазначені персональні дані.
8.4. Акцептом цієї Оферти Замовник свідчить про добровільність і розуміння своїх юридично значимих дій і згоду з усіма обов’язковими та істотними умовами цього Договору.
8.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі чи в особистому кабінеті на сайті реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
8.6. Замовник і Виконавець має право в будь-який час оформити Договір на надання послуг у формі письмового двостороннього документа.
8.7. Текст цієї Оферти може бути в будь-який час змінений Виконавцем в односторонньому порядку, при цьому актуальною вважається версія, розміщена на сайті Виконавця за адресою https://1c.bi.net.ua/offer/. Умови Договору залишаються незмінними для особи, яка акцептувала цю Оферту, до моменту закінчення надання Послуг Виконавцем за оплаченим Замовником тарифом.

    • Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку відповідно до положень п.п. 133.1.1. ст. 133 та п. 291.4. ст. 291 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року (із відповідними змінами та доповненнями).

 

Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець
Чашник Дмитро Вікторович
Адреса: 04071, м. Київ, вул. Лук’янівська, 27, кв. 126

IBAN: UA463052990000026006036215480
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ
Є платником єдиного податку 3 група (5%)
Не є платником ПДВ
тел.: (067) 464-04-22

ФОП
_______________________ Д.В. Чашник